JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BEDNJA

U skladu sa člankom 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13.) i Zaključka Načelnika Općine Bednja Klasa:  350-02/15-20/01, Urbroj: 2186/013-02/01-17-39 od 27.02.2017. godine, nositelj II. Izmjena i dopuna Prostornog  plana uređenja Općine Bednja – Jedinstveni upravni odjel Općine Bednja objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU

II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE BEDNJA

 

1.      Provodi se javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bednja, koji je utvrdio načelnik Zaključkom KLASA: 350-02/15-20/1, URBROJ: 2186/013-02/01-17-39 od 27. 02. 2017. godine.

2.      Javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bednja trajati će 10 dana i to od 10. ožujka 2017.g. do 19. ožujka 2017. godine.

3.      Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bednja stavlja se na javni uvid na oglasnu ploču nositelja izrade, u prostorijama Općine Bednja, u Bednji, Trg svete Marije 26 (gdje se uvid može izvršiti svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati), te na mrežne stranice Općine Bednja  http://www.bednja.hr/.

  1. Javno izlaganje Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bednja održat će se dana 15. ožujka 2017 godine u prostorijama Općine Bednja, Trg svete Marije 26, 42253 Bednja  s početkom u 17 sati.

            Uvodno izlaganje održat će izrađivač Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bednja – Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije.

  1. Javna rasprava se provodi za točno određeni prostor, kako je određeno Odlukom o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bednja (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 31/16).
  2. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bednja dostavljaju se zaključno do 19. ožujka 2017g. na slijedeći način:

a)      Nadležna javnopravna tijela dostavljaju pisana mišljenja (mišljenja, suglasnosti, očitovanja i druge akte koji se prema posebnim propisima moraju pribaviti u postupku izrade i donošenja prostornog plana).  Ako se do zaključenja roka ne dostavi, smatrat će se da je mišljenje dano.

b)      Sudionici u javnoj raspravi mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili uputiti pisane primjedbe i prijedloge.

  1. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Primjedbe i prijedlozi podnose se isključivo vezano za predmet II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bednja, te se one primjedbe i prijedlozi koji se na to odnose neće obrađivati.

  1. Za eventualna dodatna pitanja i podatke možete se obratiti u Jedinstveni upravni odjel u Općini Bednja telefon 042/ 796 309.

      

 

       Pročelnica JUO Općine Bednja

            Jasminka Grabar

 

> PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BEDNJA  - PRIJEDLOG
> PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BEDNJA  - PRIJEDLOG - SAŽETAK ZA JAVNOST

> Izvješće o Javnoj raspravi

 

13.03.2017.

   

Samo registrirani korisnici mogu komentirati. Registrirati se možete ovdje: Registrirajte se. Ako ste već registrirani korisnik prijaviti se možete ovdje: Prijava.


 
© 2009. Opcina Bednja. Sva prava pridrzana. Oblikovanje: Bambi Bold   Razvoj i programiranje: X-media