Opći poslovi

Izviješće o prihvaćanju Izviješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured Varaždin, o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Varaždinske županije

22.03.2016.

Povezani dokumenti