Pravo na pristup informacijama

Službenica za informiranje

Temeljem Zakona o pristupu informacijama, otvorena je mogućnost svim fizičkim i pravnim osobama da gradskoj upravi postavljaju upite o svim informacijama koje posjeduje, raspolaže ili ih nadzire Općina Bednja te o svim aktivnostima iz djelokruga rada općinske uprave.

Pisane upite o radu gradske uprave mogu se podnijeti putem pošte na adresu:

Općina Bednja, Trg Sv. Marije 26, 42 253 Bednja ili putem elektronske pošte: jasminka.grabar@bednja.hr

Službenik za informiranje Općine Bednja je Jasminka Grabar, Pročelnica. Zahtjevi za pristup informacijama mogu se podnijeti i telefonski, na broj 042/ 796 - 309 ili na telefax 042/ 771- 698.