Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Projekti EU

Projekti EU

Naziv projekta:

Energetska obnova zgrade Vatrogasnog doma DVD-a Bednja na adresi Trakošćanska 18, Bednja

Kratki opis projekta:

Ovim projektom želi se unaprijediti energetska učinkovitost zgrade Vatrogasnog doma DVD-a Bednja. Svrha ovog projekta je smanjenje potrošnje energije u zgradi Vatrogasnog doma DVD-a Bednja provedbom aktivnosti energetske obnove te uvođenje OIE. Energetska obnova će uključivati izvedbu toplinske izolacije vanjskih zidova sustavom ETICS, toplinske izolacije stropova prema negrijanom tavanu, toplinske izolacije kosog i ravnog krova te zamjenu postojeće drvene stolarije. Predviđena je i ugradnja novog sustava grijanja i pripreme tople vode te novih elektroinstalacija, vezano na novi sustav grijanja, i zamjena rasvjete. Modernizacija sustava grijanja i pripreme tople vode izvršiti će se ugradnjom plinskog visokoučinskog kondenzacijskog kotla s regulacionom i mjernom armaturom za siguran i automatski rad, ugradnjom spremnika te novih ogrjevnih tijela – radijatora opremljenih radijatorskim glavama s termostatskim ventilima s automatskom regulacijom temperature prostorija te ugradnjom toplinskih solarnih kolektora za pripremu PTV-a. Također je predviđena zamjena postojećeg sustava rasvjete s novim rasvjetnim tijelima s LED sijalicama te ugradnja instalacije zaštite od munje.

Navedenim mjerama doći će do povećanja energetske učinkovitosti zgrade koja će se očitovati u uštedi potrebne toplinske energije za 72,82%, uštedi primarne potrošnje energije za 66,35% kao i smanjenju emisije CO2 za 1%.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Obnovom energetske funkcionalne cjeline (ETC-a) projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od (%) 72,82%.

Projektirana ušteda toplinske energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivosti definiran Pozivom ref.br.KK.04.2.1.04, a to je ušteda energije za grijanje / hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje / hlađenje prije provedbe projekta (QH,nd).

Navedeni cilj će se postići kroz provedbu sljedećih aktivnosti:

 • izrada glavnog projekta energetske obnove s pripadajućim elaboratima
 • povećanje toplinske zaštite kosog i ravnog krova
 • povećanje toplinske zaštite vanjskih zidova
 • povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom tavanu
 • zamjena vanjske stolarije
 • ugradnja plinskog visokoučinskog kondenzacijskog kotla s regulacionom i mjernom armaturom za siguran i automatski rad te ugradnja spremnika
 • ugradnja novih ogrjevnih tijela – radijatora opremljenih radijatorskim glavama s termostatskim ventilima s automatskom regulacijom temperature prostorija
 • ugradnja toplinskih solarnih kolektora za pripremu PTV-a 
 • zamjena postojećeg sustava rasvjete s novim rasvjetnim tijelima s LED sijalicama  
 • stručni nadzor građenja
 • usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja
 • energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove
 • upravljanje projektom i administracija
 • promidžba i vidljivost projekta.

Ukupna vrijednost projekta:

Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 1.059.916,79 HRK. Od toga 600.088,24 HRK sufinancira Europski fond za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnu os 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Razdoblje provedbe projekta:

Ukupno trajanje projekta je 25 mjeseci, odnosno od 15. studenog 2017. do 14. prosinca 2019.